Mentorschap is een beschermingsmaatregel. Een mentor wordt ingezet als niemand in de nabije omgeving van de cliënt, deze belangen kan behartigen. Een mentor wordt aangesteld door de rechter. De mentor stelt een mentorschapsplan op en geeft hierop aan de cliënt en rechter aan, wat men van de mentor kan verwachten. Jaarlijks moet de mentor hierover schriftelijke verantwoording afleggen aan de rechter. 

 

Vanaf 1 januari 2020 is de wet Zorg en Dwang in werking getreden. Zorgaanbieders zijn door deze wet verplicht om vertegenwoordiging aan te vragen voor cliënten, die moeite hebben om de regie over hun leven te houden. Must Mentorschap ondersteunt hen daar graag bij.

 

Wat doet een mentor? Een mentor is aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, legt het medisch beleid vast samen met een arts, bespreekt het zorgplan en controleert of de doelen hieruit worden behaald. De mentor heeft een regiefunctie. We hebben regelmatig (minimaal 1x per 2 maanden, volgens de normen van de rechtbank) contact met de cliënt. Dit kan zijn door op huisbezoek te gaan. Maar het kan ook telefonisch contact zijn. Verder hebben we minimaal 1x per kwartaal contact met hulpverleners en betrokkenen. Must Mentorschap probeert in ieder geval aan te sluiten, bij datgene waar vanuit cliënt en/of hulpverleners en betrokkenen behoefte aan is.

 

Het mentorschap wordt betaald door degene die het mentorschap nodig heeft. De tarieven voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, kan Bijzondere Bijstand aangevraagd worden bij de Gemeente om de kosten voor Mentorschap geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. 

 

Mentorschap wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het mentorschap eindigt bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. 

 

Wij hebben nog ruimte voor nieuwe cliënten. Mochten cliënten of betrokkenen belangstelling hebben voor een professioneel mentor, dan is het altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek aan te gaan.

Rien van Oort is binnen ons kantoor als mentor werkzaam. Rien heeft 20 jaar ervaring als groepsleider op woonvoorzieningen binnen de gehandicaptenzorg. Daarna is hij als business analist in het bedrijfsleven aan de slag gegaan. Hier heeft hij zijn analytisch vermogen verder ontwikkeld. Door zijn ervaring in de zorg en bedrijfsleven is hij in staat om snel situaties in te schatten en weet de weg in het doolhof dat de zorg kan zijn. 


 Petra Pijnenburg is binnen ons kantoor als mentor werkzaam. Petra heeft meer dan 20 jaar ervaring in de zorg. Ze heeft zowel binnen de jeugdhulpverlening als binnen de gehandicaptenzorg gewerkt als persoonlijk ondersteuner. Verder heeft ze in functies als senior begeleider haar coördinerend vermogen goed ontwikkeld. Op zoek gaan naar mogelijkheden, netwerken, stimuleren en coördineren daar ligt haar kracht. Verder is ze pro actief, doorziet zaken snel en door haar enthousiasme kan ze makkelijk de aansluiting bij de ander vinden. 

 

Marga Hesselmans is vanaf eind 2020 binnen ons kantoor werkzaam als mentor. Marga heeft voorheen zo’n 25 jaar met plezier in diverse zorg- en leidinggevende functies gewerkt. Lange tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de gehandicaptenzorg. 
Mede door diverse HBO-studies heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan over ziektebeelden en hulpverlening, maar ook organisatorisch vermogen en planmatig werken is haar niet vreemd.  
Van nature bouwt ze vlot een prettige vertrouwensband op met mensen, ze is makkelijk benaderbaar, luistert aandachtig, zet humor in waar het kan en is communicatief sterk. 
Marga zet zich in om het verhaal achter de persoon te begrijpen om vervolgens de belangen te kunnen behartigen. Haar leidraad hierbij is zo veel mogelijk de betrokkene eigen regie te laten voeren (indien mogelijk) en aan te sluiten bij wensen, cultuur, godsdienst, en normen/waarden. Dit alles om het persoonlijk leven en de noodzakelijke zorg, welzijn en wonen naar tevredenheid van de betrokkene te laten verlopen. Ook voert ze met regelmaat overleg met zorgaanbieders, artsen en familie om zo korte lijnen te hebben en de client te vertegenwoordigen. 
Marga geeft tenslotte aan dat de regiefunctie van mentorschap écht mensenwerk is en ze daadwerkelijk iets kan betekenen voor een ander. Hier haalt ze veel voldoening uit! 

Jetty is sinds 1 juni 2023 werkzaam als mentor binnen ons kantoor. 
Ze heeft bijna 28 jaar met veel plezier in de gehandicaptenzorg gewerkt, waarin ze zowel vanuit de directe zorg als indirecte zorg de focus op de positie van de cliënt heeft weten te houden en deze te bewaken. 
 
Eigen regie en zeggenschap voor de cliënten zijn uitgangspunten die Jetty erg belangrijk vindt. Samen met de cliënt in gesprek zijn en komen tot wat écht belangrijk is voor de cliënt. Openheid en eerlijkheid staan centraal om zo goed mogelijk de belangen van de cliënt te kunnen behartigen. Vanuit een realistisch kader, want niet alles kan, maar we streven wel naar het optimale. 


 
Lieke van de Wouw is bij Must Bewind & Mentorschap vooral als bewindvoerder werkzaam, maar verzorgt ook mentorschappen. Daarnaast is zij de vaste back-up buiten kantoortijden en bij afwezigheid van de andere mentoren.
Lieke heeft als HBO-verpleegkundige jarenlange ervaring in de ziekenhuiszorg en GGZ-zorg. Daarnaast heeft ze trainingen verzorgd om klantgerichtheid binnen zorgafdelingen te verbeteren. Vanuit haar ziekenhuisachtergrond “verstaat” zij de medische taal en kan zij zich goed en snel een beeld vormen van de situatie. Ze probeert vervolgens zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt. Als mentor denkt ze op pro-actieve wijze mee in het zorgproces van de betreffende cliënt. 
In 2013 is Lieke samen met wijlen Johan Tameris gestart met Must Bewind en sinds 2018 is daar Must Mentorschap bijgekomen. Cliënten krijgen bij Must Bewind & Mentorschap (indien van toepassing) een eigen bewindvoerder en een eigen mentor. Dit heeft als voordeel dat er op de twee verschillende gebieden (namelijk financieel en zorg/welzijn) vanuit eigen, onafhankelijke deskundigheid kan worden gehandeld. Dit komt de kwaliteit van beide belangen ten goede.